Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Kto może podlegać ubezwłasnowolnieniu?

prawnik z klientem

Ubezwłasnowolnienie to poważna decyzja, która może mieć daleko idące konsekwencje dla osoby dotyczonej. W Polsce, procedura ta jest ściśle uregulowana prawnie i stosowana tylko w wyjątkowych sytuacjach. W niniejszym artykule omówimy kwestie związane z ubezwłasnowolnieniem, jego rodzajami oraz warunkami, które muszą być spełnione, aby można było je zastosować.

Kiedy można wystąpić o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej?

Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej może nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, że dana osoba nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoim życiem oraz majątkiem. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być różne okoliczności, takie jak choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe czy też nałogi. Proces ubezwłasnowolnienia rozpoczyna się od wniosku skierowanego do sądu przez osobę bliską lub opiekuna prawnego osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz opinii biegłych.

W polskim prawie wyróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia – całkowite i częściowe. Ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza, że osoba dotknięta tym orzeczeniem traci zdolność do czynności prawnych, a jej sprawami zarządza opiekun ustanowiony przez sąd. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, osoba może nadal podejmować pewne decyzje dotyczące swojego życia, jednak wymaga zgody opiekuna w określonych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być podział majątku, gdzie osoba będąca pod częściowym ubezwłasnowolnieniem będzie potrzebowała zgody opiekuna na dokonanie podziału majątku.

Czy ubezwłasnowolnienie jest decyzją ostateczną i nieodwołalną?

Ubezwłasnowolnienie nie jest decyzją ostateczną i nieodwołalną. W każdej chwili osoba ubezwłasnowolniona lub jej bliscy mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie lub zmianę orzeczenia. Sąd może uwzględnić takie żądanie, jeśli zostanie przedstawione wystarczające dowody na to, że stan zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej uległ poprawie lub że istnieją inne przesłanki uzasadniające zmianę orzeczenia. Procedura ta jest jednak skomplikowana i wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskania opinii biegłych.